Regulamin Sprzedawcy

1. Sprzedawca - strona profilu

1.1. Sprzedawca ma obowiązek dbać o wizerunek swojego profilu, aktualizować dane jeśli te uległy zmianie.

1.2. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub usunięcia strony Profilu sprzedającego, której treść jest sprzeczna z Regulaminem, Polityką lub ma negatywny wpływ na wizerunek serwisu. 

1.3. Treść strony Profilu Sprzedającego nie może być sprzeczna z zasadami regulaminu Serwisu, i nie może zawierać:

 • Dokładnego adresu zamieszkania (z wyjątkiem nazwy miejscowości) adresu e-mail, nr.telefonu ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu.
 • Informacji zachęcających do komunikowania się między Użytkownikami w celu dokonania transakcji poza Serwisem,
 • Niedozwolone jest umieszczanie towarów oraz informacji służących jako reklama,
 • Informacji na temat organizowania promocji lub konkursów w serwisie, bez zgody Administratora.

2. Sprzedaż towarów zakazanych

2.1. W ramach sprzedaży w Serwisie Sprzedający nie może oferować sprzedaży Towarów, którymi obrót narusza prawo, uprawnienia osób trzecich, uznane za naruszających dobre obyczaje i/lub obowiązującą politykę Administratora.

2.2. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w punkcie 2.a., Administrator ma prawo bezpowrotnie usunąć Towar oferowany przez Sprzedającego.

3. Legalność sprzedawanych produktów/usług

3.1. Oferując do sprzedaży Towary Sprzedający potwierdza, iż jest uprawniony do przekazania tytułu własności do tych towarów każdemu, kto nabędzie je w ramach danej sprzedaży.

3.2. Przekazania tytułu własności nie powoduje przeniesienia praw autorskich, chyba że Klient oraz Sprzedawca ustanowili inaczej.

3.3. Każdy Użytkownik może informować Administratora o sprzedaży, która nosi znamię naruszenia Regulaminu i/lub łamania obowiązujących regulacji prawnych oraz Użytkownikach naruszających zasady Regulaminu.

3.4. Administrator może zawiadomić organy ścigania w przypadku podejrzenia, że oferowane Towary pochodzą z przestępstwa lub Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.

4. Opisy towarów i usług

4.1. Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej sprzedaży. Opis nie może służyć jako sposób komunikowania się między Użytkownikami ani jako reklama i/lub sposób promocji towarów oraz usług oferowanych poza Serwisem, a także do organizowania konkursów. 

4.2. Towary, które chcesz sprzedawać za pośrednictwem Serwisu, muszą być dokładnie opisane. Nasz Serwis umożliwia dodanie zdjęć, opisu, śceżki video oraz ścieżki audio przy wystawianiu produktu na sprzedaż. Sprzedający ma obowiązek dochować wszelkiej staranności przy wystawianiu Towarów do sprzedaży, opatrując każdy wystawiony Towar minimum 1 zdjęciem przedstawiającym Towar, jak również w wystarczający i zgodny z prawdą opis oddający cechy Towaru. Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego wykonawcy, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

4.3. Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów, ani dodane przez niego opisy Towarów i zdjęcia, ani też inne czynności bądź informacje, związane ze sprzedażą nie naruszały obowiązującego prawa.

4.4. Towar należy umieścić w kategorii, do której sprzedawany przedmiot najlepiej pasuje. Umieszczanie towaru w nieodpowiedniej kategorii (przeznaczonej dla innych towarów) jest niedozwolone. Jeżeli nie możesz znaleźć odpowiedniej kategorii, skontaktuj się z nami.

4.5. Opis sprzedaży ani tytuł nie może zawierać możliwości sprzedaży towaru poza Serwisem (w żadnej formie).

4.6. Użytkownik może wystawić w jednym czasie co najwyżej 1 ( jedną) sztukę identycznych (nie różniących się) Towarów.

4.7. Opis Towaru ani tytuł Towaru nie może zawierać adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr gg itp. ani żadnego innego sposobu, który umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu.

4.8. Opis ani tytuł Towaru nie może zawierać propozycji zamiany żadnego towaru.

4.9. W opisie i tytule Towaru zabronione jest takie stosowanie słów kluczowych, które wskazuje na próbę manipulowania wynikami wyszukiwania wg oceny Administratora.

4.10 Administrator ma prawo do zmiany/edycji opisów i zdjęć ofert wystawionych przez Sprzedających, w tym do umieszczania napisu logo Serwisu w formie znaku wodnego na zdjęciach.

4.11. Elementy HTML, JavaScript, Java, innych języków programowania nie mogą być stosowane do: automatycznego przekierowywania na inną stronę (także w ramach Serwisu) w momencie wyświetlenia strony z opisem Towaru, automatycznego otwierania nowych okien przeglądarki (tzw. pop-up), bez względu na ich zawartość, automatycznego otwierania okien dialogowych (m.in. za pomocą metody alert, cofirm, prompt) w momencie wyświetlenia strony z opisem przedmiotu lub przy próbie jej opuszczenia, wczytywania i osadzania stron (m.in. za pomocą IFRAME, OBJECT) z opisami innych sprzedaży, listami towarów lub innych zewnętrznych witryn, które nie są związane bezpośrednio z wystawionym towarem, przemieszczania, blokowania, zakrywania lub dublowania stałych elementów strony z opisem.

 5. Obowiązki Sprzedającego

5.1. Głównym zadaniem sprzedającego jest sprawna i kulturalna obsługa klienta, oparta na zapewnieniu możliwie pełnej informacji o sprzedawanych towarach.

5.2. Sprzedający wystawiając Towar do sprzedaży, posiada Towar na stanie i jest go w stanie wysłać do Kupującego w terminie określonym w opisie Towaru. W przypadku gdy Sprzedający otrzymał powiadomienie o wysyłce kilku Towarów do jednego, tego samego Kupującego, Towary należy wysłać jedną przesyłką.

5.2. Jeżeli Sprzedający nie może wykonać Umowy Sprzedaży z przyczyn leżących po jego stronie, w tym w szczególności z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Administratora a Administrator Kupującego za pomocą narzędzi informatycznych udostępnionych w ramach Serwisu. Administrator zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej od Kupującego sumy pieniężnnej, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

5.4. Każda przesyłka powinna zawierać adres nadawcy składający się WYŁĄCZNIE z:
imienia i nazwiska / nazwy firmy nadawcy,
ulicy i nr mieszkania,
kodu pocztowego i miasta.

5.5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy lub nieścisłości wynikające z niepoprawnego opisu wystawionego w Serwisie przedmiotu.

5.6. Stronami Umowy Sprzedaży są Sprzedający i Kupujący.  Administrator serwisu tworzymyzpasja.pl nie jest stroną Umowy Sprzedaży.

6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

6.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres wskazany przez Sprzedawcę.

6.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

6.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: 

 • plików muzycznych i audiowizualnych, grafik, kluczy licencyjnych, oraz innych które po dokonaniu zakupu zostały pobrane z Serwisu.
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • towarów (usług)  wykonanych na zamówienie (personalizowanych), nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres Sprzedającego.

6.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

7. Reklamacje dotyczące Towarów

7.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@tworzymyzpasja.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

8.1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać  mailowo pod adres kontakt@tworzymyzpasja.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

8.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

8.5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

9. Prowizja oraz sposoby rozliczania należności pomiędzy sprzedającym a administratorem

9.1. W Serwisie pobierana jest prowizja od sprzedaży w wysokości 6.0%. Prowizja naliczana jest od ceny za jaką produkt został sprzedany.  Prowizja nie jest pobierana od kosztu wysyłki. Serwis nie pobiera innych prowizji oraz ukrytych opłat.

9.2. Spoób działania systemu płatności:

 • Klient dokonuje zakupu w sklepie Sprzedawcy
 • Dokonuje płatności za pośrednictwem bramek płatności na konto Serwisu.
 • Płatność zostaje zamrożona do momentu otrzymania zamówienia przez kupującego.
 • Kupujący potwierdza otrzymanie zamówienia co automatycznie uwalnia zamrożone środki na konto Sprzedawcy.
 • Sprzedawca zgłasza wypłatę środków Administratorowi za posrednictwem systemu wypłat na stronie sklepu.
 • Administrator przelewa środki na konto bankowe
 • Minimalna kwota wypłaty to 20zł.

9.3. Wypłaty środków realizowane są na żądanie Sprzedawcy i w większości przypadków, środki znajdują się na koncie Sprzedawcy w  przeciągu 48 godzin. W zależności od Banku, czas ten może się nieznacznie wydłużyć. 

9.4. Żądanie wypłaty zostanie zaakceptowane tylko po zgłoszeniu poprzez system wypłat znajdujący się w menu Sklepu. Żądania za pośrednictwem e-mail, telefoniczne oraz przekazane inną drogą nie będą akceptowane.

9.5. Wypłaty środków realizowane są tylko i wyłącznie na numery kont bankowych, zapisanych w "Ustawieniach Wypłat" Sprzedawcy. Jest to ściśle związane ze środkami bezpieczeństa.

10. Promowanie produktów

10.1. W Serwisie jest dostępna funkcja promowania produktów. Sprzedawca, za opłatą, może promować swoje produkty na stronie głównej Serwisu jak i w kategoriach jakich produkt się znajduje. Sprzedawca określa na jaki okres (liczba dni) produkt ma być wyświetlany w promowanych sekcjach. Sprzedawca może anulować promowanie produktów w dowolnej chwili. Niewykorzystane środki za okres od momentu anulowania do zakończenia promowania, zostaną zwrócone na konto Sprzedawcy. 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie strony, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.